CÔNG TÁC ĐẢNG

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận Cầu Giấy qua 21 năm xây dựng và phát triển
Ngày đăng 28/09/2018 | 16:56  | View count: 230

Cách đây 70 năm, ngày 16/10/1948, tại thôn Phụng Hiển, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ký Quyết nghị số 29-NQ/TW của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khoá I) thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Từ đó, ngày 16/10 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng. Suốt chặng đường 70 năm qua, cùng với sự phát triển của Đảng, cơ quan kiểm tra các cấp được thành lập, từng bước được kiện toàn, bổ sung hoàn chỉnh, đến nay đã trở thành hệ thống ngành Kiểm tra từ Trung ương đến cơ sở, đóng góp tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ quận Cầu Giấy được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/9/1997. Cùng thời gian đó, UBKT cấp ủy các cấp được kiện toàn và bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. Qua 21 năm xây dựng, phát triển, trải qua 5 nhiệm kỳ đại hội, các cấp uỷ, UBKT cấp uỷ trong toàn Đảng bộ quận luôn quan tâm đổi mới việc xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TU của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên (1998 - 2000), cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra 15 lượt tổ chức Đảng và 50 lượt đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; 197 lượt tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 100% cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và 447 lượt chi bộ; giải quyết 75/79 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 95%. Nhiệm kỳ tiếp theo (2000 - 2005), toàn Ngành đã kiểm tra 111 đảng viên và 25 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; 1.097 lượt tổ chức đảng và 13.715 lượt đảng viên về công tác tài chính đảng và thu nộp đảng phí; thi hành kỷ luật 43 đảng viên; giải quyết 58 đơn tố cáo đảng viên thuộc thẩm quyền.

Từ Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, UBKT các cấp được bổ sung nhiệm vụ: "Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, nghị quyết của cấp ủy và đạo đức, lối sống...”. Thực hiện Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2005 - 2010 và 2010 - 2015, cấp ủy, UBKT các cấp thuộc Đảng bộ quận đã kiểm tra 4.169 lượt tổ chức đảng và 1.268 đảng viên (trong đó đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 21 tổ chức đảng và 58 đảng viên); giám sát chuyên đề đối với 405 lượt tổ chức đảng và 176 đảng viên; giải quyết 41 đơn tố cáo đảng viên thuộc thẩm quyền, thi hành kỷ luật 55 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 05 đảng viên.

Hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ V, (giai đoạn 2015 - 2018), cấp ủy, UBKT cấp ủy các cấp đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đã tiến hành kiểm tra đối với 1.406 lượt tổ chức đảng, 966 lượt đảng viên; giám sát đối với 849 lượt tổ chức đảng và 3.660 lượt đảng viên. Trong đó kiểm tra 108 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 08 đảng viên và 06 tổ chức đảng; kỷ luật 31 đảng viên và 01 tổ chức đảng, đình chỉ sinh hoạt đảng 05 đảng viên; giải quyết dứt điểm 100% đơn thư thuộc thẩm quyền.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát 21 năm qua của ngành Kiểm tra Đảng quận Cầu Giấy đã góp phần ngăn ngừa vi phạm, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong suốt quá trình hoạt động, tuy mỗi giai đoạn có những đặc điểm khác nhau, song đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ luôn tâm huyết, nhiệt tình, bản lĩnh vững vàng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua thực tiễn hoạt động, ngành Kiểm tra Đảng quận Cầu Giấy rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Một là, nắm vững quan điểm kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Phải không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Các tổ chức đảng phải thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; đảng viên và các tổ chức đảng phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của của các cấp ủy đảng đối với hoạt động kiểm tra, giám sát. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải bằng chương trình, kế hoạch toàn khóa và hằng năm, tiến hành toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm. Cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các tổ chức đảng, tổ chức Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc trực tiếp tổ chức triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ ba, hoạt động kiểm tra, giám sát của uỷ ban kiểm tra các cấp phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị với tinh thần "chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả" để phòng ngừa vi phạm, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, phục vụ tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Quận.

Thứ tư, phải giữ đúng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng khi tiến hành kiểm tra, giám sát, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ. Nắm vững và thực hiện tốt các phương pháp cơ bản và phương châm của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Thứ năm, thường xuyên củng cố, kiện toàn, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ phẩm chất, năng lực và phương pháp công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể của Quận và cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018), hệ thống kiểm tra Đảng của Đảng bộ quận Cầu Giấy đang tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác đề ra, chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát theo Đề án số 05-ĐA/QU, ngày 26/10/2017 của Quận ủy Cầu Giấy. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận Cầu Giấy tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây đắp thêm truyền thống cán bộ ngành Kiểm tra "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy".

ỦY BAN KIỂM TRA QUẬN ỦY