CÔNG TÁC ĐẢNG

Tuyên truyền nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2018), 19 năm “Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1999-15/10/2018)
Ngày đăng 28/09/2018 | 08:03  | View count: 895

I. SỰ RA ĐỜI NGÀNH DÂN VẬN CỦA ĐẢNG

Cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và chặng đường lịch sử thành công của cách mạng Việt Nam, công tác dân vận luôn được Đảng, Bác Hồ và chính quyền các cấp chăm lo, xây dựng, củng cố không ngừng lớn mạnh và trưởng thành nhanh chóng.

Ngày 15/10/1949, Bác Hồ viết bài báo "Dân vận", đăng trên báo Sự thật, đã trở thành kim chỉ nam cho công tác dân vận của Đảng, không những trong cách mạng dân tộc, dân chủ, mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Năm 1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ viết bài báo "Dân vận", Bộ Chính trị (khoá VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10 hàng năm là Ngày Dân vận của cả nước. Năm 2000, Bộ Chính trị (khoá VIII) ký quyết định lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

II. TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN QUẬN CẦU GIẤY 

Ngay từ ngày đầu thành lập quận (01-9-1997), Quận ủy lâm thời đã ban hành Quyết định thành lập Ban Dân vận Quận ủy Cầu Giấy, phân công đồng chí Phó bí thư thường trực Quận ủy phụ trách công tác dân vận là Trưởng ban, 01 đồng chí phó Ban Thường trực chuyên trách; thành viên bao gồm: Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách khối văn xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận.

Những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, công tác dân vận của Đảng bộ quận có những chuyển biến tích cực, lòng tin và mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể được củng cố; công tác dân vận từng bước được đổi mới về nội dung, phương thức, đã tập hợp, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực. Hệ thống dân vận từ quận đến cơ sở được tăng cường, củng cố; Khối Dân vận quận làm tốt công tác tham mưu các cấp uỷ trong việc triển khai, tổ chức kiểm tra, sơ, tổng kết nhiều chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng, từ đó đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành nắm vững tình hình nhân dân, tham mưu đề xuất giúp cấp uỷ, chính quyền giải quyết kịp thời những vướng mắc trong nội bộ nhân dân, không để các vụ việc kéo dài, lan rộng, nhất là việc vận động nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án của Trung ương và địa phương trên địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Hệ thống dân vận quận phối hợp với MTTQ, các đoàn thể nhân dân từ quận đến cơ sở thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng cho đoàn viên hội viên và quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đang được triển khai, nhân rộng trong đời sống, sinh hoạt, công tác, đã có nhiều mô hình tốt, đạt hiệu quả cao, mang lại lợi ích thiết thực. Công tác Dân vận của chính quyền được triển khai gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chú trọng đến những nhiệm vụ trọng tâm của quận; đổi mới công tác lãnh đạo, tăng cường trực tiếp đối thoại và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân; tiếp thu góp ý của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, từ đó quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng liên quan đến chế độ chính sách, các lĩnh vực dân sinh trên địa bàn. UBND các cấp chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, cải cách hành chính, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác GPMB, thu – chi ngân sách, các lĩnh vực của đời sống dân sinh theo đúng quy định. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị quận trong công tác vận động quần chúng, Đảng bộ quận nhiều năm được Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen; MTTQ và các đoàn thể quận đều đạt đơn vị tiên tiến xuất sắc, đơn vị lá cờ đầu của Thành phố Hà Nội. Đến nay đã có hàng trăm đồng chí được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Đảng. Đội ngũ cán bộ trong Ban Dân vận Quận uỷ, Khối dân vận cơ sở luôn đoàn kết, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của quận, Thành phố và Đất nước.

Phát huy truyền thống và thành tựu đã đạt được trong 88 năm qua, trước những yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, công tác dân vận của Đảng nói chung, của quận Cầu Giấy nói riêng càng cần tiếp tục đổi mới và tăng cường hơn bao giờ hết; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới”, Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận và chủ đề “Năm dân vận chính quyền, Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” - 2018, trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội, trước hết là của cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội về phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không ngừng củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

- Đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền với Ban dân vận của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác dân vận của Đảng.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở.

- Xây dựng và kiện toàn hệ thống tổ chức cán bộ làm công tác dân vận các cấp theo hướng tinh gọn nhưng hoạt động có chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong giai đoạn cách mạng mới. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu; Tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận phù hợp với từng địa bàn.

Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2018), 19 năm “Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1999-15/10/2018), các cấp, các ngành, mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quận Cầu Giấy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong tình hình mới.

BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY