CÔNG TÁC ĐẢNG

Nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo các cấp ủy Đảng đến tháng 12/2018
Ngày đăng 25/09/2018 | 16:36  | View count: 90

  1. 1. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội năm 2018.
  2. 2. Tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; 05 Chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ Quận khóa V; Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.
  3. 3. Thực hiện hiệu quả năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, tăng cường thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai.
  4. 4. Tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; dịch Sốt xuất huyết năm 2018.
  5. 5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô; kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018) - Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân ……; Tập trung chỉ đạo Đại hội MTTQ các phường nhiệm kỳ 2019 - 2023.
  6. 6. Làm tốt công tác nắm tình hình, giải quyết các vấn đề phục vụ đời sống dân sinh; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật an toàn xã hội trên địa bàn quận; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương; triển khai thực hiện chuẩn bị phục vụ công tác tuyển quân năm 2019.
  7. 7. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quận năm 2018, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019.
  8. 8. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo sự chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy.