CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); Biểu dương các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu quận Cầu Giấy năm 2018
Ngày đăng 19/10/2018 | 11:31  | View count: 193

Thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, sáng ngày 19/10/2018, Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Biểu dương các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu của quận năm 2018.

Dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Đồng chí Phương Kiến Quốc, Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận - Chủ trì Hội nghị; cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND quận, Trưởng các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội và các Tổ chức Hội quần chúng quận; Đại diện lãnh đạo các phòng, ngành thuộc quận; các đồng chí đại biểu thuộc Khối phường, các cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy và đại diện các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - UVTV - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy phát biểu tại hội nghị

Qua 05 năm thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) đã tạo được sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn quận.

Công tác giám sát, phản biện xã hội được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân quan tâm đẩy mạnh ở cả cấp quận và cơ sở. Việc giám sát được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng; các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh; giám sát đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu được thực hiện nghiêm túc. Công tác phản biện tập trung vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, các đề án, dự án do HĐND, UBND quận, phường ban hành; các dự thảo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, dự thảo các Bộ Luật, các văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, đã thẩm định, phản hồi ý kiến tới các cơ quan, tổ chức nhằm bổ sung, điều chỉnh dự thảo chủ trương, đề án, nâng cao chất lượng các văn bản trước khi ban hành.

Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của quận đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân quận thực hiện tốt công tác phối hợp, tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020); dự thảo các dự án luật và dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố, của quận; góp ý đối với tập thể, tổ chức Đảng, chính quyền, với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ quận tới cơ sở. Bên cạnh đó, việc thực hiện đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp và nhân dân trên địa bàn theo Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy dần đi vào nền nếp. Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn quận đã tổ chức 09 hội nghị đối thoại trực tiếp ở cả cấp quận, phường thực hiện theo Quyết định của Thành ủy.

Cùng với việc thực hiện các Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn quận đã được triển khai sâu, rộng trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng hệ thống chính trị; quốc phòng an ninh. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình thực hiện tốt các mô hình “Dân vận khéo” từ quận tới cơ sở. Hiệu quả và tính lan tỏa từ những mô hình “Dân vận khéo” đã tác động tích cực đến tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận trao tặng quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại Hội nghị sơ kết, Ban Thường vụ Quận ủy đã quyết định khen thưởng 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện các Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và biểu dương 05 tập thể, 05 cá nhân đạt danh hiệu điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu quận năm 2018.

BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY