CÔNG TÁC ĐẢNG

Quận Cầu Giấy tổ chức quán triệt Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8, khóa XII cho Đảng bộ, Chi bộ có số lượng Đảng viên ít
Ngày đăng 04/12/2018 | 05:41  | View count: 175

Ngày 04/12/2018, Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy đã tổ chức quán triệt Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khoá XII cho các Đảng bộ, Chi bộ có số lượng đảng viên ít trực thuộc Đảng bộ quận Cầu Giấy.

Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy

quán triệt Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Tại Hội nghị Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đã quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII gồm: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương; Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Về định hướng công tác trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cấp ủy, TCCS Đảng của quận triển khai, quán triệt các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khoá XII để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận nắm rõ quan điểm chỉ đạo của Trung ương, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; tập trung tuyên truyền, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận, tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu triển kinh tế - xã hội năm 2018 của quận.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY