CÔNG TÁC ĐẢNG

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra năm 2018
Ngày đăng 08/01/2019 | 08:43  | View count: 80

Năm 2018 là năm diễn ra kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018); năm thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hà Nội và Quận ủy Cầu Giấy, ngay từ đầu năm, UBKT Quận ủy và UBKT cấp ủy cơ sở trong toàn Đảng bộ quận Cầu Giấy đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Trọng tâm là kiểm tra việc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và 05 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng.

UBKT Quận ủy xác định nhiệm vụ kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, đã tiến hành kiểm tra 04 tổ chức đảng và 06 đảng viên (trong đó có 03 đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý), bằng 200% so với năm 2017. Các cuộc kiểm tra kết luận đảm bảo khách quan, chính xác, chỉ rõ khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên, yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục kịp thời thiếu sót, khuyết điểm, góp phần ngăn ngừa tiêu cực, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ tổ chức đảng.

Công tác giám sát thường xuyên, công tác giám sát theo chuyên đề đã được cấp ủy, UBKT cấp ủy các cấp quan tâm. Trong năm, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức giám sát chuyên đề đối với 09 tổ chức đảng và 10 đảng viên (trong đó có 04 Quận ủy viên); cấp ủy cơ sở giám sát đối với 101 chi bộ và 65 đảng viên; UBKT Quận ủy và UBKT cấp ủy cơ sở giám sát đối với 98 tổ chức đảng, 39 đảng viên.

Nhằm tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, giúp cấp ủy, UBKT cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ quận đã tiến hành kiểm tra 48 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, trong đó: UBKT Quận ủy tiến hành kiểm tra 04 tổ chức đảng, UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 44 tổ chức đảng. Bên cạnh đó, UBKT Quận ủy đã kiểm tra công tác tài chính Đảng năm 2017 đối với cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp và 04 cấp ủy cơ sở trực thuộc Quận ủy; UBKT cấp ủy cơ sở kiểm tra việc thu, nộp, sử dụng đảng phí đối với 272 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

Công tác thi hành kỷ luật đảng được cấp ủy, UBKT cấp ủy các cấp tiến hành kịp thời, đồng bộ, xử lý kỷ luật về Đảng đồng thời với xử lý kỷ luật về hành chính, đảm bảo nghiêm minh, khách quan, đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình và tính chất, mức độ sai phạm. Công tác tiếp đảng viên, công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn tố cáo tổ chức đảng, đảng viên được cấp ủy, UBKT cấp ủy các cấp trong Đảng bộ quận thực hiện đúng quy định; đã phân loại, xử lý kịp thời đơn thư liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên và giải quyết dứt điểm 03 đơn tố cáo đối với 04 đảng viên.

Quận ủy luôn quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm tới 850 cán bộ cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở và các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ các phường; triển khai Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng tới toàn thể đội ngũ cán bộ cấp ủy, UBKT cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc Quận ủy. UBKT Quận ủy đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Cầu Giấy tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho trên 350 lượt cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức 03 hội nghị tọa đàm, trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và hướng dẫn giải quyết các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát thường gặp ở cơ sở.

Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018) được đẩy mạnh góp phần khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành Kiểm tra Đảng; giúp cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và cán bộ, công chức trong ngành Kiểm tra ôn lại quá trình xây dựng, phát triển của ngành Kiểm tra Đảng, đồng thời, nhận thức rõ vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng suốt 70 năm qua; động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Quận vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ gìn nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận trong năm 2018.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY