CÔNG TÁC ĐẢNG

Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 08/01/2019 | 08:50  | View count: 78

Cầu Giấy là quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số hiện có trên 26 vạn người phân bố trên 8 đơn vị hành chính cấp phường. Trên địa bàn quận có 11 khu đô thị mới với 143 tòa nhà chung cư; 23 học viện, trường Đại học, cao đẳng; 180 cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, cơ quan Trung ương, Thành phố; 01 khu công nghệ thông tin tập trung. Đây vừa là những điều kiện thuận lợi nhưng cũng là thách thức đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cũng như công tác quản lý, công tác vận động quần chúng nhân dân của quận.

Xác định được tầm quan trọng trong công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, sau khi Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Thành ủy Hà Nội ban hành các Quyết định số 6525-QĐ/TU, Quyết định số 2200-QĐ/TU, Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện các Quyết định, Quy định, Quy chế của Bộ Chính trị và Thành ủy; đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung các Quyết định, Quy chế, Quy định đến cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành trên địa bàn quận; Lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành từ quận đến cơ sở triển khai thực hiện; chỉ đạo tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên về những nội dung liên quan đến giám sát, phản biện xã hội.

Qua 05 năm thực hiện, công tác giám sát được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân quan tâm đẩy mạnh với 1.758 cuộc giám sát ở cấp quận và cơ sở. Việc giám sát được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng; các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh; giám sát đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu được thực hiện nghiêm túc. Thông qua giám sát, đã kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại và kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế; Đồng thời, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân được đẩy mạnh và nâng cao, góp phần xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn quận.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở đã phối hợp tổ chức 267 hội nghị phản biện. Nội dung tập trung vào việc phản biện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, các đề án, dự án do HĐND, UBND quận, phường ban hành; phản biện các dự thảo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, dự thảo các Bộ Luật, các văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, đã thẩm định, phản hồi ý kiến tới các cơ quan, tổ chức nhằm bổ sung, điều chỉnh dự thảo chủ trương, đề án, nâng cao chất lượng các văn bản trước khi ban hành. Đồng thời, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân đối với quá trình ban hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Thành phố và của quận, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của quận đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân quận thực hiện tốt công tác phối hợp, tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020); dự thảo các dự án luật và dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố, của quận; góp ý đối với tập thể, tổ chức Đảng, chính quyền, với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ quận tới cơ sở. Bên cạnh đó, việc thực hiện đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp và nhân dân trên địa bàn theo Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy dần đi vào nền nếp. Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn quận đã tổ chức 11 hội nghị đối thoại trực tiếp ở cả cấp quận, phường thực hiện theo Quyết định của Thành ủy.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từ quận tới cơ sở trong thời gian tới, quận Cầu Giấy xác định triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn quận tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt nội dung theo Quyết định, Quy chế, Quy định gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác giám sát và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để nhân dân biết và thực hiện.

Hai là, các cấp chính quyền, các ngành trên địa bàn quận tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị hằng năm.

Ba là, hằng năm, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ động lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân để xây dựng kế hoạch triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội, báo cáo cấp ủy cho ý kiến để thực hiện. 

Bốn là, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở báo cáo kịp thời kết quả giám sát và phản biện xã hội, các nội dung tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của nhân dân cho cấp ủy Đảng, chính quyền; xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội. Thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở.

Năm là, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị; đề cao trách nhiệm của cá nhân, nhất là đối với người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện các Quyết định số 217, 218 của Trung ương và các Quyết định số 6525, 2200 của Thành ủy, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá công tác xây dựng Đảng và phân loại đảng viên của cấp ủy hàng năm./.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY