CÔNG TÁC ĐẢNG

Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019
Ngày đăng 07/01/2019 | 14:09  | View count: 695

Thực hiện Hướng dẫn số 70- HD/BTGTU ngày 14/12/2018 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ về việc “Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019”,

Nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc ta; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế; đồng thời thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm tạo không khí thi đua phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân trong toàn quận,

Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019.

Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải Hướng dẫn số 35-HD/BTG ngày 25/12/2018 của Ban Tuyên giáo Quận ủy. Xem nội dung Hướng dẫn tại đây.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY