CÔNG TÁC ĐẢNG

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Ngày đăng 04/01/2019 | 09:51  | View count: 1839

Thực hiện Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU, ngày 19/12/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc học tập chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,

Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy ban hành Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019  “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải nội dung Hướng dẫn số 06-HD/QU ngày 04/01/2019 của Quận ủy Cầu Giấy.  Xem nội dung Hướng dẫn tại đây.