CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy với công tác phát triển đảng viên
Ngày đăng 01/04/2019 | 10:30  | View count: 534

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy luôn quan tâm, chăm lo công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, tạo nguồn để phát triển đảng viên mới. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các chi bộ đảng trong khối.

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020” , đồng thời nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, Đảng bộ tập trung chỉ đạo các cấp ủy chi bộ chú trọng lãnh đạo công tác phát triển đảng viên gắn với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận

Để làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, tạo nguồn phát triển đảng viên mới , Đảng ủy khối doanh nghiệp  quận chỉ đạo các cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp. Trong đó, chú trọng việc tìm nguồn đối tượng đảng từ các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có thành tích xuất sắc trong quá trình sản xuất kinh doanh...đồng thời thực hiện phương châm “không chạy theo số lượng, lấy chất lượng làm tiêu chí hàng đầu”, quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng đối với đoàn viên là công nhân có tay nghề cao và những quần chúng nhiệt tình cách mạng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có ý chí phấn đầu vươn lên.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ đã cử ra 157 quần chúng tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng (tăng 1,8% so với cùng kỳ nhiệm kỳ trước). Qua đánh giá, chất lượng nguồn được cử đi bồi dưỡng kết nạp đảng đã được nâng lên rõ rệt với 100% quần chúng ưu tú đều có trình độ giáo dục từ trung học phổ thông trở lên; trên 96% có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học. Sau bồi dưỡng đã có 68 quần chúng được kết nạp vào Đảng. Khi được kết nạp vào Đảng, các đảng viên đều phát huy được tính tiên phong, gương mẫu trong sản xuất, kinh doanh, có lối sống lành mạnh; nhiều đảng viên được bố trí, sắp xếp vào các vị trí quan trọng của các công ty, doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp vẫn còn gặp không ít khó khăn, hạn chế, cụ thể là: Vai trò hạt nhân chính trị của một số cấp ủy chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân còn chưa được phát huy, thiếu tính chủ động, sáng tạo; sự phối hợp lãnh đạo giữa cấp ủy với chủ doanh nghiệp chưa chặt chẽ; số lượng quần chúng được kết nạp vào Đảng so với quần chúng đã được bồi dưỡng tỷ lệ đạt chưa cao. Đặc biệt, chủ các doanh nghiệp được kết nạp vào Đảng còn ít; công nhân, người lao động ở một số doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về công tác xây dựng Đảng; trên địa bàn quận vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, đoàn thể.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế được Đảng ủy khối doanh nghiệp quận xác định là do công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa đạt hiệu quả cao; một số cấp ủy chi bộ chưa quan tâm thường xuyên, liên tục; chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa cao; công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp còn nhiều bất cập.

Từ những tồn tại tại thực tế trong công tác xây dựng Đảng, để làm tốt hơn nữa công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, Đảng ủy khối doanh nghiệp quận đã đưa ra những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”. Đồng thời, để các cấp ủy chi bộ chủ động nắm bắt tư tưởng đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp trước những khó khăn, thách thức của kinh tế thị trường. Đề ra những giải pháp lãnh đạo kịp thời  khi có những vấn đề mới nảy sinh, không để tình trạng mất ổn định trong doanh nghiệp. Tìm kiếm mở rộng thị trường, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động bằng nhiều hình thức phong phú.

Cùng với những mục tiêu, cố gắng mà Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận đề ra và đang thực hiện, để làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, thời gian tới rất cần có sự phối hợp của các cấp ủy; chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước, để giúp công tác tạo nguồn phát triển đảng viên của Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận phát huy hiệu quả.

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP QUẬN