CÔNG TÁC ĐẢNG

Công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm của Đảng bộ quận Cầu Giấy góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 21/07/2021 | 17:38  | View count: 263

Sáu tháng đầu năm 2021, toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Quận và sự chỉ đạo của Thành ủy, UBKT Thành ủy Hà Nội, Quận ủy, UBKT Quận ủy Cầu Giấy và các cấp ủy, UBKT cấp ủy thuộc Đảng bộ quận tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Toàn Đảng bộ quận đã kiểm tra đối với 19 lượt tổ chức đảng, 33 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 50 lượt tổ chức đảng, 42 lượt đảng viên. Trong đó: Cấp ủy các cấp đã kiểm tra, giám sát đối với 65 tổ chức đảng, 69 đảng viên; UBKT các cấp đã kiểm tra, giám sát 101 tổ chức đảng, 15 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát đã hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của Quận như: Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 10 chương trình công tác của Thành ủy, 06 chương trình công tác của Quận ủy và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể:

- Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, UBKT Quận ủy Cầu Giấy đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy thành lập 02 Đoàn kiểm tra do các đồng chí Thường trực Quận ủy làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra việc xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc, các chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 và chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 08 cấp ủy, 03 đồng chí bí thư cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Quận ủy đã kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng Quy chế làm việc nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường mối quan hệ phối hợp, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, thống nhất trong từng cấp ủy, tổ chức đảng góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trên cơ sở 10 chương trình công tác của Thành ủy, 06 Chương trình công tác của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy đảng cơ sở cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, căn cứ các văn bản do Trung ương, Thành ủy, Quận ủy, Ủy ban bầu cử quận ban hành, UBKT Quận ủy tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy thành lập 08 Đoàn giám sát do 08 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy làm trưởng đoàn, tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 08 cấp ủy và 05 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy. Thông qua giám sát, Ban Thường vụ Quận ủy đã đánh giá ưu điểm, uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh trong công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử tại tất cả các phường trên địa bàn Quận.

Đoàn  giám  s át  của  Quận ủy - HĐND  quận  tổ  chức  giám  sát  việc  lãnh  đạo,  chỉ  đạo  công  tác  chuẩn  bị

và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

tại phường Trung Hòa

Cùng với việc tham mưu tổ chức giám sát chuyên đề, Quận ủy, UBKT Quận ủy phân công các đồng chí Quận ủy viên, Ủy viên UBKT Quận ủy và các bộ, chuyên viên các ban Đảng Quận ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình cơ sở trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử. Tham gia giải quyết kịp thời đơn thư và các ý kiến phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác bầu cử theo thẩm quyền, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đã giúp Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, khoa học, bài bản công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn Quận thành công tốt đẹp.

Có thể khẳng định, kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cấp ủy các cấp đã góp phần xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời giúp cho các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tại tất cả các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ phát huy kết quả đã đạt được để công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quận trong 6 tháng cuối năm 2021, các cấp ủy, UBKT cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ quận Cầu Giấy tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực tham mưu và triển khai quyết liệt các giải pháp để thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát đã đề ra./.                         

ỦY BAN KIỂM TRA QUẬN