CÔNG TÁC ĐẢNG

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận Cầu Giấy năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022
Ngày đăng 12/01/2022 | 09:40  | View count: 145

Năm 2021, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp của quận Cầu Giấy đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cấp ủy giao; tích cực tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương và ban hành các văn bản, hướng dẫn liên quan đến nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp mình; phối hợp tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiểm tra, thông báo giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy và cấp ủy các cấp. K ết quả đạt cụ thể được như sau:

UBKT Quận ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành các quyết định kiểm tra, giám sát trong năm 2021: Thành lập 02 Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế làm việc, các chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 và chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 08 cấp ủy và 03 đồng chí Bí thư cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc Quận ủy; Thành lập 08 Đoàn giám sát, tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 08 cấp ủy và 05 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc Quận ủy; Thành lập 02 Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 đối với 11 cấp ủy các TCCS Đảng trực thuộc Quận ủy. Bên cạnh đó, UBKT Quận ủy đã ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 02 cấp ủy, 02 UBKT Đảng ủy phường. Các cấp ủy đảng cơ sở đã kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng đối với 94 Chi bộ và 102 đảng viên, giám sát đối với 68Chi bộ và 134đảng viên.

Sau kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT cấp ủy đã kịp thời kết luận ưu điểm, chỉ ra các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, uốn nắn, chấn chỉnh khuyết điểm, vi phạm, giúp tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện kịp thời, dứt điểm, đúng quy định. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ quận.

Trong năm, UBKT Quận ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng, 09 đảng viên. UBKT Quận ủy và UBKT các đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 23tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tổ chức giám sát chuyên đề đối với 37 tổ chức đảng, 20 đảng viên; tiếp nhận 14 đơn tố cáo, phản ảnh, kịp thời phân loại, xử lý, giải quyết, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 100% đơn theo quy định, không để tồn đọng, kéo dài. Qua xử lý, giải quyết đơn, UBKT đã khảo sát, xác định dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm tra đối với 01 đảng viên.

Bên cạnh đó, công tác thi hành kỷ luật của Đảng được chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định. Trong năm, Ban Chấp hành Đảng bộ quận, UBKT Quận ủy và các cấp ủy thuộc Đảng bộ quận thi hành kỷ luật 20 đảng viên vi phạm; đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 06 đảng viên; quyết định cho 01 đảng viên trở lại sinh hoạt đảng. Toàn Đảng bộ quận không có tổ chức Đảng vi phạm phải xử lý kỷ luật.

UBKT Quận ủy kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy triển khai thực hiện các Quy định mới của Trung ương: Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương tới các cấp ủy, TCCS Đảng trực thuộc; tham mưu ban hành 01 Đề án của Quận ủy, UBKT Quận ủy ban hành 01 Đề án nhánh thực hiện Chương trình 01 của Quận ủy;  Phối hợp với Trung tâm Chính trị quận tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát bằng hình thức trực tuyến tới đội ngũ cán bộ cấp ủy, UBKT và Bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ các phường thuộc quận.Biên tập nội dung thông tin, hướng dẫn thực hiện các Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tuyên truyền về kết quả công tác kiểm tra, giám sát hàng tháng, quý đăng trên Bản tin thông tin nội bộ và Cổng thông tin điện tử của quận Cầu Giấy.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ: do cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở phải tập trung nhiều cho công tác phòng chống dịch Covid-19 nên việc nắm tình hình, phân tích, dự báo, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên để kiểm tra của cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở thực hiện chưa đạt hiệu quả cao. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra và thông báo kết quả giám sát của Quận ủy và UBKT Quận ủy đối với các đơn vị được kiểm tra giám sát có lúc, có việc chưa được quan tâm thường xuyên.

Ghi nhận và đánh giá những thành tích đạt được trong năm 2021, tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố Hà Nội năm 2021, tập thể UBKT Quận ủy Cầu Giấy vinh dự được UBND Thành phố Hà Nội trao tặng Cờ thi đua “Đơn vị Xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021”.

 

Năm 2022, cấp ủy và UBKT các cấp quận Cầu Giấy tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Quận và từng tổ chức,đơn vị. Trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát của Quận ủy, UBKT Quận ủy và UBKT các cấp chủ động cụ thể hóa, xây dựng và tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng mới ban hành; UBKT các cấp tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nâng cao công tác phối hợp giữa cấp ủy, UBKT các cấp với các tổ chức đảng và các cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện tốt phương châm “tích cực, chủ động, phòng ngừa” phù hợp và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, đơn vị, qua đó giúp cấp ủy, chính quyền phát hiện những hạn chế, thiếu sót, bất cập, vi phạm để kịp thời có những giải pháp khắc phục. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức chuyên môn sâu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

ỦY BAN KIỂM TRA QUẬN ỦY