CÔNG TÁC ĐẢNG

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU của Quận uỷ Cầu Giấy 6 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng 08/08/2022 | 09:37  | View count: 46

Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Phân công các đồng chí Quận ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách địa bàn, lĩnh vực công tác tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện chỉ thị, nghị quyết và các quy định của Đảng, các chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 18/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm”. Các cấp ủy đảng cơ sở đã kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng đối với 20 Chi ủy và 59 đảng viên, giám sát đối với 05 Chi ủy và 40 đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm, UBKT Quận ủy đã kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên. Chỉ đạo UBKT Quận ủy tập trung khảo sát, xác định dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra đối với 02 tổ chức đảng, 13 đảng viên. Kiểm tra 12 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra công tác thu, chi nguồn ngân sách Đảng năm 2020, năm 2021; cấp ủy, UBKT cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ quận thi hành kỷ luật 10 đảng viên vi phạm; đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 02 đảng viên. UBKT Quận ủy tiếp nhận 11 lượt đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của quận và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Dân vận Thành uỷ. Hệ thống Dân vận quận đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành Chương trình, kế hoạch công tác dân vận năm 2022 gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quận, trong đó tập trung triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận Cầu Giấy (01/9/1997 – 01/9/2022). Chủ động nắm bắt tình hình dư luận trong Nhân dân, tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, vận động, thuyết phục phát hiện sớm các vấn đề phức tạp, bức xúc còn tồn tại hoặc phát sinh mới để giải quyết kịp thời không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, công tác dân vận của chính quyền, các phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các Chương trình, Nghị quyết về công tác dân vận của Trung ương, Thành phố và của Quận. Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước đối với công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tăng cường quán triệt thực hiện các Nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy; quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ chủ chốt, cán bộ đứng đầu các tổ chức Đảng, tổ chức chính quyền, đoàn thể gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chấn chỉnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trước hết là chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong các đợt dịch Covid-19 bùng phát; phát huy vai trò, tích cực vận động nhân dân tự nguyện, đồng thuận trong công tác phòng dịch và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Chú trọng tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy các cấp; quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy bảo đảm thiết thực, ngắn gọn, hiệu quả, sát thực tế; tiếp tục thực hiện phương châm 05 rõ:“Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy các cấp; kiên quyết chống bệnh hình thức, quan liêu, giảm hội họp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”, đồng thời tập trung chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm, dễ phát sinh tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, MTTQ, các các tổ chức chính trị - xã hội và UBKT cấp uỷ các cấp đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành thuộc khối nội chính nhằm bảo đảm tính hiệu quả trong thanh tra, kiểm tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.  Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm về lĩnh vực công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; UBKT các cấp tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” và Quy định 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối th oại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hằng năm, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận ký kết Quy chế phối hợp công tác với mục tiêu nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đáp ứng yêu cầu khi triển khai các nhiệm vụ thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và xây dựng, phát triển quận. Triển khai thực hiện các chuyên đề giám sát của HĐND Thành phố, HĐND Quận về tiếp công dân. Hoạt động giám sát của HĐND các cấp được thực hiện bài bản, thiết thực, hiệu quả. Xây dựng về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án của Thành ủy về Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”. Công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được thực hiện nghiêm túc; tăng cường giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước theo mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH 14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; tiếp tục thực hiện phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”; nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ, phẩm chất, năng lực và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp. Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát có hiệu quả; đồng thời đáp ứng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố về kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022 và Kế hoạch về cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, lĩnh vực tài nguyên môi trường giai đoạn 2021-2025. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm có số lượng, cơ cấu hợp lý, có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ theo vị trí việc làm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng kiểm tra đột xuất, hướng dẫn, giám sát và thực hiện các biện pháp quản lý cán bộ sau phân công, phân cấp, ủy quyền. Tập trung triển khai Kế hoạch số 54/KH-UBND của UBND Thành phố về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và các thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 , tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội và xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử để làm cơ sở xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo quy định. Triển khai thực hiện Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 14/1/2022 của UBND thành phố Hà Nội “về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hà Nội”, Quận Cầu Giấy đăng ký thi tuyển chức danh lãnh đạo đối với 02 chức danh: Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận và Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng. Hiện nay, đã tổ chức thi tuyển xong chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Phát huy vai trò tích cực trong tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, họi viên ửng hộ quỹ và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ động tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền quan tâm giải quyết những vấn đề dân sinh, bảo đảm an sinh xã hội;Tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, hội viên bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19,... Phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, của cộng đồng và nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Phát huy vai trò hoạt động của thanh tra nhân dân, hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng; thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; thẳng thắn đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh với mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, chia rẽ nội bộ Nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

VĂN PHÒNG QUẬN ỦY