CÔNG TÁC ĐẢNG

Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022
Ngày đăng 08/09/2022 | 16:01  | View count: 88

Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quận về “Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022”, từ ngày 17/8/2022 đến ngày 08/9/2022, 02 Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo quận đã làm việc trực tiếp tại 12 đơn vị trên địa bàn (gồm 4 phường, 01 đơn vị cơ quan, 01 đơn vị doanh nghiệp và 06 đơn vị trường học).

Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường Mai Dịch

Công tác kiểm tra được diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng quy định. Kết quả kiểm tra đã phản ánh đúng tình hình xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn quận. Cấp ủy các đơn vị đã tổ chức triển khai, quán triệt nội dung các Kết luận của Trung ương, Chỉ thị, Quyết định của Thành ủy về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đến các đồng chí cán bộ, lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của các phường và đơn vị được kiện toàn kịp thời, hoạt động theo quy chế, quy định, có sự phân công trách nhiệm từng thành viên Ban Chỉ đạo. Các Ban Chỉ đạo đã chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm, kế hoạch tổ chức các Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động. Qua đó phát huy dân chủ, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Tại trường THCS Nghĩa Tân

và trường mầm non Hoa Sen

Căn cứ kết quả kiểm tra, Ban Chỉ đạo quận chỉ ra một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn, cụ thể như sau:

Một là, cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tích cực phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể Nhân dân trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hai là, tập trung thực hiện chủ đề năm 2022 của Thành phố: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tấm gương điển hình trong việc thực hiện tốt quy chế, quy ước ở cơ sở.

Ba là, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động việc thực hiện các quy chế, quy ước dân chủ ở cơ sở; xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác thực hiện Quy chế dân chủ. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, bổ sung các quy chế, quy ước dân chủ ở cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Bốn là, tập trung nâng cao vai trò của người đứng đầu và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan, đơn vị.

BAN DÂN VẬN