CÔNG TÁC ĐẢNG

Quận ủy Cầu Giấy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày đăng 26/10/2022 | 15:16  | View count: 240

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, căn cứ Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Thành ủy; ngày 20/10/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ quận xây dựng Chương trình hành động số 12-CTr/QU thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị.

Chương trình hành động đề ra 4 mục đích, yêu cầu, các nhóm chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, đến năm 2030 và 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Quận Cầu Giấy, quyết tâm đưa Nghị quyết số 15-NQ/TƯ đi vào cuộc sống, tạo bước phát triển toàn diện, bứt phá của Quận Cầu Giấy nói riêng và góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội theo đúng mục tiêu, quan điểm mà Nghị quyết đã đề ra. Mục đích, yêu cầu của Chương trình hành động phải cụ thể hóa đầy đủ, toàn diện quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có tính khả thi cao để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW, gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, các chương trình công tác của Quận ủy. Việc cụ thể hóa, xác định rõ nội dung công việc gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn với trách nhiệm đối với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị của Quận trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo lộ trình phù hợp.

Với hệ thống các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 và 2030: Ban Chấp hành đảng bộ quận xây dựng 39 chỉ tiêu, trong đó, có 05 chỉ tiêu về phát triển kinh tế; 05 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 12 chỉ tiêu về xây dựng và quản lý đất đai, môi trường, đô thị; 04 chỉ tiêu về cải cách hành chính, khoa học công nghệ; 06 chỉ tiêu về an ninh - quốc phòng và 07 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng. Đây là các chỉ tiêu lớn, chủ yếu cần đạt được nhằm thực hiện các Chương trình công tác của Quận ủy giai đoạn 2021-2025, đồng thời dự kiến cần đạt được đến năm 2030.

Chương trình hành động cũng đã nêu rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên tất cả các nội dung, lĩnh vực công tác về phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Quận để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra từ nay đến năm 2030 như trên. Các nội dung trọng tâm của các nhóm nhiệm vụ, giải pháp bao gồm: (1)Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Thủ đô; xây dựng Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại". (2)Phát triển kinh tế Quận trên cơ sở tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. (3)Phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, duy trì và giữ vững  chất lượng giáo dục và đào tạo trong nhóm dẫn đầu của Thành phố. Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong toàn Quận. (4)Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển và quản lý đô thị; khai thác, sử đụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường. (5)Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội quận trong mọi hình huống. (6) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị Quận thực sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh.

Để triển khai thực hiện Chương trình, Ban Chấp hành Đảng bộ quận phân công rõ trách nhiệm của từng tập thể, cơ quan, đơn vị trong quận theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ban, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, tiến độ, thường xuyên báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy theo đúng quy định./.

VĂN PHÒNG QUẬN ỦY