DI TÍCH LỊCH SỬ

CHÙA HÀ
Ngày đăng 02/11/2018 | 09:23  | View count: 569

CHÙA HÀ

- Địa chỉ: Số 88, phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng.

- Loại di tích: Di tích nghệ thuật; Di tích cách mạng kháng chiến.

- Cấp xếp hạng: Bộ Văn hóa và Thông tin.

- Năm xếp hạng: 1996

- Quyết định xếp hạng: số 310/QĐ-BT ngày 13/02/1995