ĐẤT ĐAI - ĐÔ THỊ

Hội nghị tập huấn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước
Ngày đăng 15/11/2019 | 16:59  | View count: 747

Nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước cho đội ngũ cán bộ quản lý trên địa bàn, ngày 15/11/2019, UBND quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị tập huấn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước cho trên 200 học viên là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, Mặt trận tổ quốc, Ủy ban nhân dân các phường, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Huy - Chuyên viên cao cấp, Chủ nhiệm khoa môi trường, Trường Trung cấp kinh tế tài nguyên môi trường Hà Nội đã đi sâu hướng dẫn các quy định của pháp của Luật tài nguyên nước, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; Nghị định số 33/2017/TT-BTNMT ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng khoan không sử dụng và các văn bản pháp luật liên quan.

Thông qua Hội nghị tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức quận và phường nâng cao chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao nhận thức, tích cực vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này.

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG