CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND Thành phố quy định mức phạt tiền đối vói một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng tại các quận thuộc thành phố Hà Nội
Publish date 25/07/2022 | 14:26  | View count: 46

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN