CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch phòng, chống dịch trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 14/01/2022 | 10:15 AM  | View count: 52
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác tư pháp trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 12/01/2022 | 06:20 PM  | View count: 27
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phát triển mô hình đọc sách trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Publish date 12/01/2022 | 11:30 AM  | View count: 47
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2022

Publish date 11/01/2022 | 02:31 PM  | View count: 88
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 06/01/2022 | 11:52 AM  | View count: 14
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 04/01/2022 | 05:09 PM  | View count: 29
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai trồng, chăm sóc cây xanh Xuân Nhâm Dần - năm 2022 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 04/01/2022 | 04:11 PM  | View count: 30
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác an toàn thực phẩm quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 04/01/2022 | 01:39 PM  | View count: 14
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN