CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 22/01/2021 | 11:59 AM  | View count: 129
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2020-2022" năm 2021

Publish date 19/01/2021 | 10:12 AM  | View count: 180
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2020-2022" năm 2021

Publish date 18/01/2021 | 04:06 PM  | View count: 101
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Publish date 14/01/2021 | 02:01 PM  | View count: 66
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 13/01/2021 | 04:31 PM  | View count: 103
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 08/01/2021 | 02:03 PM  | View count: 52
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 08/01/2021 | 11:52 AM  | View count: 51
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN