CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy

Publish date 06/07/2020 | 03:01 PM  | View count: 409
Xem nội dung tại đây HĐND QUẬN CẦU GIẤY

Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của quận Cầu Giấy

Publish date 06/07/2020 | 02:55 PM  | View count: 439
Xem nội dung tại đây HĐND QUẬN CẦU GIẤY

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016 - 2021

Publish date 06/07/2020 | 02:50 PM  | View count: 389
Xem nội dung tại đây HĐND QUẬN CẦU GIẤY

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016 - 2021

Publish date 06/07/2020 | 02:45 PM  | View count: 280
Xem nội dung tại đây HĐND QUẬN CẦU GIẤY  

Kế hoạch Huấn luyện trung đội tự vệ năm 2020

Publish date 05/06/2020 | 09:24 AM  | View count: 86
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN