CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Publish date 08/10/2019 | 04:58 PM  | View count: 200
xem nội dung kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tiếp tục kiện toàn tổ dân phố thuộc địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 30/09/2019 | 09:49 AM  | View count: 241
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch đợt cao điểm chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường

Publish date 27/09/2019 | 10:16 AM  | View count: 281
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao quận Cầu Giấy đến năm 2025

Publish date 27/09/2019 | 10:08 AM  | View count: 243
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn quận Cầu Giấy đến năm 2025

Publish date 27/09/2019 | 09:56 AM  | View count: 239
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2019

Publish date 25/09/2019 | 10:05 AM  | View count: 306
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" - 04/10/2019

Publish date 20/09/2019 | 05:25 PM  | View count: 131
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020

Publish date 04/09/2019 | 10:24 AM  | View count: 114
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN