CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch số 2547/KH-SYT ngày 19/6/2019 của Sở Y tế về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7/2019

Publish date 30/06/2019 | 03:08 PM  | View count: 116
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội

Publish date 30/06/2019 | 08:58 AM  | View count: 109
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019)

Publish date 30/06/2019 | 08:49 AM  | View count: 105
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2019

Publish date 29/06/2019 | 05:13 PM  | View count: 98
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" 04/10/2019

Publish date 26/06/2019 | 02:34 PM  | View count: 99
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm Y tế theo nguyên lý Y học gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội

Publish date 26/06/2019 | 02:27 PM  | View count: 105
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN