CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2019

Publish date 15/01/2019 | 03:25 PM  | View count: 261
Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về duy trì và nâng cao chất lượng phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế...

Kế hoạch tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 15/01/2019 | 03:11 PM  | View count: 368
Kế hoạch số 34/kh-UBND ngày 15/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng quận Cầu Giấy năm 2019. Xem nội dung Kế hoạch tại...

Công văn số 190-CV/BTG ngày 15/01/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc phòng chống dịch bệnh năm 2019

Publish date 15/01/2019 | 08:52 AM  | View count: 926
Thực hiện Công văn số 1689-CV/BTGTU ngày 09-01-2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh năm 2019, Ban...

Kế hoạch công tác an toàn thực phẩm ngành Công thương trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 11/01/2019 | 03:20 PM  | View count: 161
Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 11/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về công tác an toàn thực phẩm ngành Công thương trên địa bàn quận...

Kế hoạch kiểm tra công vụ và cải cách hành chính năm 2019 tại quận Cầu Giấy

Publish date 10/01/2019 | 09:29 AM  | View count: 500
Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 10/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về kiểm tra công vụ và cải cách hành chính năm 2019 tại quận Cầu Giấy. ...

Công văn số 188-CV/BTGQU ngày 09/01/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc chỉ đạo, triển khai hoạt động văn hóa, văn nghệ Xuân Kỷ Hợi 2019

Publish date 09/01/2019 | 08:58 AM  | View count: 986
Thực hiện Công văn số 1675-CV/BTGTU ngày 03/01/2019 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận...

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về gia đình trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 07/01/2019 | 03:33 PM  | View count: 233
Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 07/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về công tác quản lý nhà nước về gia đình trên địa bàn quận năm...

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019

Publish date 07/01/2019 | 03:30 PM  | View count: 740
Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 07/01/2019 của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận Cầu...

Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019

Publish date 07/01/2019 | 02:09 PM  | View count: 1177
Thực hiện Hướng dẫn số 70- HD/BTGTU ngày 14/12/2018 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ về việc “Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ...

Kế hoạch hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019

Publish date 05/01/2019 | 09:40 AM  | View count: 120
Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019. Xem nội dung Kế hoạch tại đây ...