CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Publish date 29/06/2021 | 09:17 PM  | View count: 117
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức diễn tập công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 28/06/2021 | 08:39 AM  | View count: 30
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Publish date 26/06/2021 | 11:31 PM  | View count: 140
Xem nội dung chi tiết

Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 24/06/2021 | 03:26 PM  | View count: 158
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy đến năm 2030

Publish date 24/06/2021 | 03:24 PM  | View count: 80
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 13/06/2021 | 03:28 PM  | View count: 11
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

Kế hoạch tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn quận Cầu Giấy đợt 3,4 năm 2021

Publish date 12/06/2021 | 03:28 PM  | View count: 125
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN