CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020

Publish date 30/03/2018 | 11:41 AM  | View count: 129
Căn cứ Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2018 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND Thành phố về...

Kế hoạch chỉ đạo thực hiện chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2018

Publish date 30/03/2018 | 11:25 AM  | View count: 847
Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2018 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng...

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 23/03/2018 | 04:59 PM  | View count: 148
Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 12/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 23/03/2018 | 11:08 AM  | View count: 724
Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về công tác dân số trong tình hình mới" trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 23/03/2018 | 10:44 AM  | View count: 444
Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban...

Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 21/03/2018 | 08:58 AM  | View count: 174
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động...

Kế hoạch Tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 20/03/2018 | 02:57 PM  | View count: 1226
Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 07/02/2018 của UBND quận Cầu Giấy về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 16/03/2018 | 03:04 PM  | View count: 176
Thực hiện Văn bản số 1719/STNMT-TNN ngày 09/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng...

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 15/03/2018 | 10:13 PM  | View count: 127
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 15/03/2018 | 04:15 PM  | View count: 301
Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 09/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm...