CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 8 năm 2022 lần 1)

Publish date 18/08/2022 | 10:08 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 7 năm 2022 lần 1)

Publish date 26/07/2022 | 02:38 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 6 lần 1 năm 2022)

Publish date 03/06/2022 | 03:47 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 5 lần 3 năm 2022)

Publish date 31/05/2022 | 03:51 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 5 lần 2 năm 2022)

Publish date 30/05/2022 | 03:53 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 5 lần 1 năm 2022)

Publish date 19/05/2022 | 10:36 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ QUẬN

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 2 lần 1 năm 2022)

Publish date 23/02/2022 | 02:29 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 11 lần 3 năm 2021)

Publish date 19/11/2021 | 09:06 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 11 lần 2 năm 2021)

Publish date 10/11/2021 | 10:47 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ QUẬN

Thông tin cống bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 11 lần 1 năm 2021)

Publish date 04/11/2021 | 06:02 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ QUẬN

Thông tin công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 10 lần 2 năm 2021)

Publish date 04/11/2021 | 04:58 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ QUẬN

Thông tin công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 10 lần 1 năm 2021)

Publish date 22/10/2021 | 03:19 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Đăng tải công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực Kinh tế

Publish date 07/07/2021 | 06:17 PM
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG KINH TẾ

Công bố các sản phẩm của các hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất tháng 6 năm 2021

Publish date 03/06/2021 | 05:59 PM
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG KINH TẾ

Công bố các sản phẩm của các hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất tháng 4 lần 1 năm 2021

Publish date 09/04/2021 | 02:13 PM
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công bố các sản phẩm của các hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất tháng 02 lần 1 năm 2021

Publish date 25/02/2021 | 02:07 PM
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công bố các sản phẩm của các hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất tháng 1 lần 2 năm 2021

Publish date 22/01/2021 | 04:48 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Công bố các sản phẩm của các hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất tháng 1 lần 1 năm 2021

Publish date 19/01/2021 | 04:51 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố các sản phẩm của các hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất tháng 12 lần 1 năm 2020

Publish date 28/12/2020 | 03:17 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ QUẬN