CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2022

04/01/2022 | 11:50 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý III năm 2021

01/11/2021 | 09:46 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2020

29/10/2021 | 09:50 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021

02/08/2021 | 09:55 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý II năm 2021

02/08/2021 | 09:48 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý I năm 2021

16/04/2021 | 09:53 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2020

19/01/2021 | 03:57 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý IV năm 2020

19/01/2021 | 02:55 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2021

31/12/2020 | 05:16 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn quận Cầu Giấy

31/12/2020 | 05:05 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý III năm 2020

26/10/2020 | 04:31 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2019

21/07/2020 | 05:12 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020

17/07/2020 | 04:46 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý II năm 2020

17/07/2020 | 04:42 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý I năm 2020

15/04/2020 | 03:45 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý IV năm 2019

20/01/2020 | 11:06 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2019

20/01/2020 | 09:03 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2020

27/12/2019 | 04:39 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách quận năm 2020

25/12/2019 | 03:26 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý III năm 2019

17/10/2019 | 10:57 AM
Xem nội dung tại đây. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH