CÔNG TÁC ĐẢNG

Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
Publish date 23/11/2018 | 14:15  | View count: 459

Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 19-11-2018 của Thành ủy Hà Nội về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng”.

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy ban hành kế hoạch số 88-KH/QU ngày 22/11/2018 về  Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện  các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo nội dung của kế hoạch (xem chi tiết tại đây).

Đề nghị Các cấp ủy, TCCS Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Quận ủy (qua Ban Tuyên giáo Quận ủy) trước ngày 15/01/2019 để tổng hợp báo cáo Thường trực Quận ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY