CÔNG TÁC ĐẢNG

Kết quả bước đầu việc thực hiện đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị quận Cầu Giấy
Publish date 02/01/2019 | 15:12  | View count: 1334

Thực hiện Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, Quận uỷ Cầu Giấy đã ban hành và triển khai Quyết định số 1927-QĐ/QU ngày 21/6/2018 về Quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị Quận.

Quy định mới đã xác định rõ thẩm quyền, đối tượng, nội dung, quy trình đánh giá, xếp loại, theo đó yêu cầu việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng hàng tháng phải thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chính xác, khách quan, công bằng, đúng thực chất và đúng trình tự quy định. Phải thực hiện đánh giá đa chiều, liên tục và lượng hóa được kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng gắn với kết quả công tác của từng bộ phận, cơ quan, đơn vị.

Kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng quận từ tháng 7 đến nay, tỷ lệ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 18%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 81%, hoàn thành nhiệm vụ 01%, không có cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua việc đánh giá hàng tháng đã giúp cán bộ xây dựng phương pháp làm việc khoa học, chủ động, phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm trong việc nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng vẫn còn một số hạn chế, cụ thể: Một số đơn vị triển khai còn chưa bám sát hướng dẫn; việc nhận, đánh giá điểm thưởng chưa nêu cụ thể nội dung kết quả đạt được để tính điểm thưởng, vẫn còn hiện tượng nể nang, dĩ hòa vi quý trong đánh giá cán bộ nên tính thuyết phục và hiệu quả chưa cao.

Qua kết quả 6 tháng triển khai thực hiện Quy định đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động hàng tháng tại Quận đã cho thấy đây là một chủ trương đúng đắn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa hiệu quả của việc đánh giá cán bộ, công chức, cần làm tốt một số nội dung công việc sau:

1. Các cơ quan, đơn vị phải chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác theo lịch từng tuần, từng tháng, từng quý phân công rõ người (chủ trì, tham mưu người thực hiện, phối hợp), rõ việc, rõ tiến độ.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu có vai trò quyết định chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng “Trong đánh giá, người đứng đầu phải thật sự công tâm khách quan, kết quả đánh giá mới thuyết phục và có tác dụng”.

3. Một điểm nữa cũng rất quan trong đó là để phát huy hiệu quả công tác đánh giá cán bộ hàng tháng, kết quả đánh giá phải được công bố công khai gắn với khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh.

Đặc biệt, để việc đánh giá thuận tiện, đỡ mất thời gian, cần tìm hiểu và ứng dụng công nghệ thông tin ngay từ đầu trong tất cả các khâu, nhất là phải gắn với lịch công tác tuần, tháng.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY