CÔNG TÁC ĐẢNG

Quận ủy Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ 28, khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Publish date 10/01/2019 | 09:10  | View count: 554

Ngày 10/01/2019, Quận ủy Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 28, khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại Hội nghị, ngoài việc báo cáo những kết quả đã thực hiện trong năm 2018, quận Cầu Giấy đã thông qua 19 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, theo báo cáo của UBND quận Cầu Giấy, trong năm 2018, quận đã hoàn thành 13/14 chỉ tiêu đề ra, trong đó 11 chỉ tiêu TP giao và 3 chỉ tiêu HDND quận giao. Cụ thể, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 87,4/86%; tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 92,2/90%; tỷ lệ thu gom và vận chuyển rác thải trong ngày đạt 98/98%; tốc độ gia tăng giá trị sản xuất công nghiệm đạt 14/12%; Số lao động được tạo việc là là 5.985/5.700 người…

Bên cạnh đó, trong năm 2018, ngành giáo dục quận Cầu giấy đã đạt 13/13 chỉ tiêu công tác (11 chỉ tiêu xuất sắc, 2 chỉ tiêu tốt), chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững, đạt nhiều giải tại các cuộc thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi các cấp. Đặc biệt, năm học 2017 - 2018 là năm thứ 10 liên tiếp quận Cầu Giấy dẫn đầu TP về kết quả thi vào lớp 10 THPT… Ngoài ra, quận đã duy trì tốt các chương trình quốc gia về y tế, dân số, gia đình. Các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng…

Tại Hội nghị, Đảng bộ quận Cầu Giấy đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Cụ thể, quận Cầu Giấy phấn đấu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là trọng tâm là Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đước, phong cách Hồ Chí Minh… Tập trung ổn định và phát triển kinh tế, rà soát, khai thác nuôi dưỡng nguồn thu từ khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh, đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán Thành phố giao…

Bên cạnh đó, quận Cầu Giấy đã thông qua 19 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu hoàn thành trong năm 2019. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành Dịch vụ - Thương mại đạt 14%; Tốc độ tăng giá trị sản xuất Công nghiệp và Xây dựng đạt 10%; Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 8.638 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 90%; Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” đạt 77%; Duy trì tỷ lệ phường đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100%; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểu thất nghiệp đạt 90%; 100% người dân được cung cấp nước sạch…

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY