CÔNG TÁC ĐẢNG

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019
Publish date 30/01/2019 | 17:21  | View count: 2332

Thực hiện Hướng dẫn số 74-HD/BTGTU ngày 29/01/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019”,

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong quận về công tác biên giới lãnh thổ, về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển với các nước láng giềng; tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền, Ban Tuyên giáo Quận ủy Cầu Giấy hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019”.

Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải Hướng dẫn số 38-HD/BTGQU ngày 30/1/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy. Xem nội dung Hướng dẫn tại đây.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY