CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng bộ quận Cầu Giấy triển khai Kế hoạch 47-KH/QU thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2011 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”
Publish date 07/12/2021 | 14:56  | View count: 123

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 10/11/2021 của Thành uỷ Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”; ngày 26/11/2021, Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 47-KH/QU để triển khai thực hiện tới các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, các TCCS Đảng trực thuộc quận. Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc quận cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Chỉ thị, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác giảm nghèo trong giai đoạn hiện nay. Xác định đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy, nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tạo tiền cho phát triển kinh tế - xã hội ổn định và bền vững. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo, tập trung nguồn lực, giải pháp giảm nghèo bền vững. Các cấp ủy, đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị triển khai, quản triệt, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Kế hoạch của Thành ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của quận để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đặc biệt là Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn quận Cầu Giấy. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cần phấn đấu thực hiện, đó là duy trì giảm nghèo bền vững; không có hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công; hạn chế thấp nhất số hộ tái nghèo, số hộ nghèo phát sinh mới. Giảm 10% số hộ cận nghèo hàng năm và hoàn thành việc giảm nghèo bền vững trước năm 2030 theo chỉ tiêu được đặt ra tại Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư; phấn đấu đến cuối năm 2025, quận Cầu Giấy cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố. Kế hoạch 47-KH/QU của Quận ủy cũng đưa ra 5 giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới đó là:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác giảm nghèo bền vững: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Lấy mức độ hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội hằng năm để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.  

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về tiếp cận nghèo đa chiều, về mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội với phương pháp và cách làm phù hợp, tạo sự đồng thuận, chung tay vì người nghèo của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội giai đoạn 2022 - 2025. Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo của người dân; tăng cường tuyên truyền các gương điển hình về giảm nghèo để thúc đẩy nhân rộng và lan tỏa, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi trục lợi chính sách giảm nghèo để có biện pháp đẩy lùi, ngăn chặn.  Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, khuyến khích hộ nghèo vươn đến “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no”. Kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các hộ nghèo tiêu biểu trong nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện chính sách giảm nghèo gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội giai đoạn 2022-2025 và giai đoạn 2026-2030 với các giải pháp phù hợp để cải thiện tiêu chí thu nhập và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ nhóm hộ có hoàn cảnh khó khăn để giảm nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở, tạo việc làm, đảm bảo các  dịch vụ y tế, giáo dục, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và dịch vụ xã hội khác cho người nghèo.

Bốn là, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo. Sử dụng hiệu quả, kịp thời nguồn vốn ngân sách quận và nguồn vốn ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố cho vay đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Quận. Tập trung nguồn lực cho công tác đào tạo nghề, nâng cao trình độ, kiến thức sản xuất, tạo việc làm cho người nghèo; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác giảm nghèo bền vững kêu gọi, vận động từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người dân để giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Năm là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nuớc về giảm nghèo. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo. Tiếp tục thực hiện phân cấp nguồn lực cho các phường để chủ động tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để theo dõi, giám sát, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trong quá trình thực hiện đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Hội đồng nhân dân quận - Uỷ ban nhân dân quận có trách nhiệm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch bằng Nghị quyết của HĐND để triển khai thực hiện. Kịp thời kiểm tra, đôn đốc, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác giảm nghèo để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Ban Tuyên giáo Quận ủy định hướng, phổ biến tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch của Quận ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong Nhân dân, góp phần tạo sự chuyển biến mới trong giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội.

Văn phòng Quận ủy chủ trì, phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng, UBND Quận, các phòng ban liên quan  theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy

VĂN PHÒNG QUẬN ỦY