CÔNG TÁC ĐẢNG

Quận ủy tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại các chi bộ
Publish date 21/04/2022 | 16:54  | View count: 91

Thực hiện Quyết định số 967-QĐ/QU, ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy (gọi tắt là kiểm tra theo Quyết định số 967-QĐ/QU của Quận ủy) về việc Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU, ngày 04/01/2021 của Quận ủy; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đối với 05 tổ chức đảng và 04 đảng viên.

Trên cơ sở đề xuất của các cấp ủyđược kiểm tra, từ ngày 04/4 đến ngày 21/4/2022 Đoàn Kiểm tra phân công thành viên là các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Quận ủy viên, Trưởng, Phó các ban Đảng Quận ủy tiến hành khảo sát, tham dự sinh hoạt chi bộ tại 07 chi bộ: gồm Chi bộ số 11 và Chi bộ Công an phường thuộc Đảng bộ phường Mai Dịch; Chi bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự và Chi bộ Đội Tổng hợp thuộc Đảng bộ Công an quận; Chi bộ phòng Thông tin Thị trường lao động thuộc Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội; Chi bộ Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng Việt Nam thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận; Chi bộ  THCS - THPT Nguyễn Siêu thuộc Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Siêu.

Đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng đoàn tiến hành khảo sát

và dự sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Đảng bộ Công an quận

Qua các buổi khảo sát gắn với việc tham dự sinh hoạt chi bộ nhằm giúp Đoàn Kiểm tra đánh giá đúng thực trạng việc xây dựng và triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản kết luận, quy định của Trung ương, chương trình công tác của Quận ủy về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời làm rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm và cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của mỗi cấp ủy, chi bộ và đồng chí Bí thư cấp ủy các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy, qua đó giúp các cấp ủy đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và đ/c Lê Thị Tú - UVTV, Chủ nhiệm UBKT

Quận ủy tham dự sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ số 11- Đảng bộ phường Mai Dịch

Thông qua các buổi khảo sát và tham dự sinh hoạt chi bộ cho thấy: Các cấp ủy, chi bộ được khảo sát đã nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện sinh hoạt chi bộ, thành phần dự sinh hoạt được mở rộng; nhận thức của các cấp ủy, chi bộ và của cán bộ, đảng viên về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt; các chi ủy chi bộ đã thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng theo quy định, nhất là việc duy trì chế độ sinh hoạt hàng tháng. Nhận thức, trách nhiệm của Bí thư chi bộ và chi ủy đối với công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tích cực, đã chuẩn bị nội dung sinh hoạt theo Hướng dẫn của Trung ương, tổ chức họp chi ủy (hội ý giữa bí thư với phó bí thư đối với chi bộ không có chi ủy) để thống nhất nội dung, chương trình trước khi tiến hành sinh hoạt chi bộ; đảng viên dự sinh hoạt mang sổ ghi chép. Ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ đã có nhiều lượt ý kiến phát biểu. Cấp ủy các cấp thực hiện phân công cấp ủy viên, cán bộ, công chức cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cấp ủy phụ trách, theo dõi và dự sinh hoạt chi bộ, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đoàn khảo sát  làm việc tại Chi bộ Công ty cổ phần đầu tư phát và xây dựng Việt Nam thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận

 

Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát, dự sinh hoạt chi bộ nhận thấy còn một số hạn chế là: Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ chưa toàn diện, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ; chất lượng báo cáo đánh giá công tác hàng tháng còn sơ sài, chủ yếu là báo cáo kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ít quan tâm công tác đảng; chưa chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của hạn chế khuyết điểm; chưa thựchiện đầy đủ việc biểu dương và phê bình nhắc nhở đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

Công tác thông tin, tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ còn hạn chế, một số chi bộ lựa chọn những nội dung chưa sát tình hình, chủ yếu đọc toàn bộ nội dung các văn bản nên chiếm nhiều thời gian.

Một số chi bộ khi sinh hoạt chưa kết hợp đánh giá việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU, ngày 04/01/2021 của Quận ủy; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) gắn với các chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chi bộ; chưa thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện cam kết, kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của đảng viên đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm. Nghị quyết một số chi bộ, chưa đề ra giải pháp cụ thể thực hiện, phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách công việc chưa rõ ràng.

Qua khảo sát, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ chưa đảm bảo đúng kỳ theo quy định, còn lúng túng trong lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề. Một số chi bộ không ghi biên bản sinh hoạt chi ủy; ghi chép sinh hoạt chi bộ chưa đầy đủ nội dung, diễn biến cuộc sinh hoạt chi bộ. Một số cấp ủy, chi bộ chưa kịp thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kết luận, quy định của Trung ương Đảng, của các cấp ủy.

Trên cơ sở kết quả của Đoàn khảo sát và kết quả việc tổ chức thực hiện sinh hoạt chi bộ đối với 07 chi bộ, qua đó giúp Đoàn Khảo sát báo cáo Ban Thường vụ Quận ủyđể nắm bắt tình hình thực tế quá trình triển khai thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại cơ sở trước khitiến hành kiểm tra thực hiện theo Quyết định số 967-QĐ/QU của Quận ủyđược hiệu quả và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra của Quận ủy, đồng thời giúp các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao./.

ỦY BAN KIỂM TRA QUẬN ỦY