CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị báo cáo viên tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Publish date 25/04/2022 | 16:40  | View count: 108

Ngày 25-4, tại Trung tâm Chính trị quận Cầu Giấy, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Ủy ban MTTQ quận tổ chức hội nghị Báo cáo viên tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo - Đối ngoại Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội -

Báo cáo viên Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Lê Thị Thủy - UVTV - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị quận; đồng chí Phạm Thị Lâm Anh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy; các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Báo cáo viên cấp quận; Cộng tác viên DLXH quận; Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy 8 phường.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo - Đối ngoại Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội đã triển khai hướng dẫn tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhất là các quan điểm mới nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới (Chỉ thị số 28/CT-TTg), Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025; chương trình hành động, kế hoạch của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Cuộc vận động, của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, bộ, ngành, địa phương về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời nhấn mạnh, làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Cuộc vận động trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách, gắn với quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các cấp.

Nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động được nêu trong Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phản ánh các hoạt động, kết quả triển khai những nội dung nhiệm vụ tăng cường thực hiện Cuộc vận động của các cấp, các ngành thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương.

Thông qua Hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa; xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam; Qua đó nêu cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, giải pháp kích cầu, phát triển thị trường nội địa, đưa nền kinh tế vượt qua những khó khăn, thách thức, phục hồi và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY