CÔNG TÁC ĐẢNG

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Chương trình số 06-CTr/QU của Quận ủy Cầu Giấy
Publish date 16/08/2022 | 10:23  | View count: 71

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 28/3/2022 của Quận ủy về hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 06-CTr/QU của Quận ủy về “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số; tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận Cầu Giấy giai đoạn 2020 - 2025”, ngay từ đầu năm, Quận ủy, Ban chỉ đạo Chương trình đã tập trung chỉ đạo UBND quận ban hành các văn bản để triển khai công tác năm, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nội dung của Chương trình công tác toàn khóa. Cụ thể là: ngày 10/02/2022, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về công tác cải cách hành chính và Kế hoạch số 34/KH-UBND về kiểm tra công vụ và CCHC năm 2022; Quyết định số 236/QĐ-UBND về thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và CCHC năm 2022. UBND quận tổ chức quán triệt các văn bản trên đến các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường để triển khai thực hiện. Căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận uỷ và Ban chỉ đạo chương trình CCHC, các phường, phòng, ban ngành, đơn vị đã phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nội dung các chương trình, kế hoạch của quận, trong đó tiếp tục tập trung về công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, có đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở.

Về kiểm tra công tác công vụ và CCHC: 06 tháng đầu năm Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với 10 đơn vị. Nội dung kiểm tra tập trung việc thực hiện quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với cá nhân, tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện quy định liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/01/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2022.

Để tăng cường công tác siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, quận đã ban hành các để thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/01/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Cầu Giấy, trong đó yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn và Chủ tich UBND các phường tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân; chấp hành nghiêm Bộ quy tắc ứng xử, Đề án văn hóa công vụ, đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính. Về công tác thông tin tuyên truyền, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 11/3/2022 về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm về công tác cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 11/3/2022 về tuyên truyền CCHC, SIPAS và PAPI năm 2022 trong đó tập trung hình thức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử; các trang mạng xã hội; mạng lưới cán bộ không chuyên trách và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị gắn với công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 31/12/2021, UBND quận ban hành kế hoạch số 93/KH-UBND về kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022,  trong đó tập trung kiểm tra, rà soát, giám sát chặt chẽ quy trình, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật do cấp quận và cấp phường ban hành, có biện pháp khắc phục kịp thời những văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp hoặc trái quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành và nhiệm vụ phát triển của quận trong giai đoạn mới.

Về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công khai niêm yết tại trụ sở, trên màn hình đa phương tiện tra cứu thông tin đặt tại Bộ phận 1 cửa quận và 8/8 phường, trên trang thông tin điện tử của quận (www.caugiay.hanoi.gov.vn).

Việc tổ chức đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của UBND quận và các phường tiếp tục được duy trì thực hiện. Cụ thể 06 tháng đầu năm 2022, tại quận đã phát ra 1163 phiếu, thu về 872 phiếu, trong đó 803 phiếu/872 phiếu thu về đánh giá mức độ hài lòng, đạt tỷ lệ 92.87%; tại 8 phường thuộc quận phát ra 10.356 phiếu, thu về 7985 phiếu, trong đó 7321 phiếu/7985 phiếu thu về đánh giá mức độ hài lòng, đạt tỷ lệ 91.68%.

Về xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài TTHC), UBND quận đã triển khai Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội, theo đó yêu cầu các đơn vị thực hiện việc rà soát, thống kê, xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính), lập danh mục công việc phải xây dựng quy trình nội bộ. Ban hành quyết định phê duyệt danh mục các công việc hành chính (ngoài thủ tục hành chính) được xây dựng quy trình, quy trình liên thông giải quyết công việc nội bộ tại các phòng chuyên môn thuộc UBND quận Cầu Giấy (23 quy trình).UBND các phường ban hành quyết định phê duyệt danh mục các công việc hành chính, trong đó 7/8 phường ban hành 11 danh mục, phường Yên Hòa ban hành 18 danh mục.

Quận ủy đã chỉ đạo UBND quận tổ chức kiểm tra việc thực hiện tổ chức bộ máy, công tác quản lý sử dụng biên chế và thực hiện vị trí việc làm tại 12 phòng chuyên môn, 6 đơn vị sự nghiệp và các trường công lập thuộc quận. UBND quận Cầu Giấy đã chỉ đạoUBND các phường căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị mình, phối hợp Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp ban hành kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch  bầu cử  Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ mới. Quận chỉ đạo các phường rà soát, điều chỉnh thông tin địa danh, địa giới một số khu vực trên địa bàn quận phục vụ công tác chuẩn hóa địa danh, địa giới thành phố Hà Nội.

Quận ủy đã thông qua chủ trương và cho ý kiến để UBND quận thực hiện rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền về các nội dung nhân sự sau khi triển khai tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại quận. Về vị trí việc làm, ngày 20/6/2022, UBND quận xây dựng Đề án số 169/ĐA-UBND gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh vị trí việc làm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị và quy định vị trí việc làm tạm thời đối công chức phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, UBND quận Cầu Giấy xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị và vị trí việc làm tạm thời đối với công chức phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị quận Cầu Giấy. Về tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng, ngày 15/3/2022 , UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND thí điểm thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Hiệu trưởng THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy năm 2022, theo đó đã tổ chức thi tuyển thành công 02 vòng thông qua hình thức thi viết và trình bày đề án đối với chức danh Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. 6 tháng đầu năm 2022, Quận đã điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với 24 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý, đảm bảo theo đúng quy trình, qui định. Chuyển đổi vị trí công tác 06 công chức địa chính các phường theo đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng ứng xử của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động được quận tập trung từng bước đổi mới từ hình thức đến nội dung; 06 tháng đầu năm 2022, đã tổ chức được 12 lớp với 2188 học viên đạt tỉ lệ 52.1% kế hoạch năm. Quận chỉ đạo các đơn vị đảm bảo thực hiện đánh giá hàng tháng và công khai mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng đảm bảo quy định.

Quận tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính Phủ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao quyền tự chủ trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính được giao, thúc đẩy hoạt động của các đơn vị đảm bảo chất lượng và có hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị thuộc quận xử lý, giải quyết công việc kịp thời, đúng quy trình đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Quận tiếp tục duy trì, nâng cấp mở rộng hệ thống công nghệ thông tin hiện có, bám sát với Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Hà Nội tại Quyết định số 4097/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố, trong đó giai đoạn 2021 – 2023, tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành hoàn thành nền tảng Chính quyền điện tử, hầu hết các giao dịch với người dân được thực hiện trên môi trường mạng, hoàn thành các cơ sở dữ liệu cốt lõi, các hệ thống thông tin dùng chung phục vụ công tác điều hành và xử lý công việc của chính quyền cấp quận, phường.

06 tháng đầu năm 2022 công tác CCHC tiếp tục được quận xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Quận xác định tiếp tục tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp nhằm tiếp tục giữ vững chỉ số CCHC đứng đầu khối quận huyện Thành phố. Kết quả triển khai công tác CCHC của quận được Thành phố ghi nhận, theo đó chỉ số CCHC (PARINDEX) tiếp tục đứng thứ nhất với 03 năm liền liên tiếp dẫn đầu các quận, huyện. Quận là đơn vị đầu tiên thí điểm và triển khai thi tuyển chức danh lãnh đạo tại đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Đây cũng là một trong những nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng trâm cải cách công vụ nhằm  nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,  nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Các phòng, ban, đơn vị đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/01/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức được duy trì thường xuyên, đảm bảo đúng quy định; không có phản ánh, kiến nghị về thái độ ứng xử không phù hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

VĂN PHÒNG QUẬN ỦY