DI TÍCH LỊCH SỬ

CHÙA DIÊN KHÁNH
Publish date 02/11/2018 | 09:33  | View count: 1135

CHÙA DIÊN KHÁNH

- Địa chỉ: Tổ 24, phường Mai Dịch.

- Loại di tích: Di tích nghệ thuật.

- Cấp xếp hạng: Bộ Văn hóa và Thông tin.

- Năm xếp hạng: 1995

- Quyết định xếp hạng: số 188/QĐ-BT ngày 13/02/1995.