DI TÍCH LỊCH SỬ

NHÀ THỜ HỌ LẠI
Publish date 02/11/2018 | 09:43  | View count: 683

NHÀ THỜ HỌ LẠI

- Địa chỉ: Tổ 14,phường Nghĩa Đô.

- Loại di tích: Di tích lịch sử - Nhà thờ tổ nghề làm giấy sắc phong.

- Cấp xếp hạng: Bộ Văn hóa và Thông tin.

- Năm xếp hạng: 2006.

- Quyết định xếp hạng: số 79/QĐ-BVHTT ngày 28/09/2006.