HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Khai mạc Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân quận khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021)
Publish date 11/12/2019 | 15:09  | View count: 784

Ngày 11/12/2019, HĐND quận Cầu Giấy khóa V, kiệm kỳ 2016 – 2019 đã khai mạc Kỳ họp thứ 13 để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Bích Thủy - Phó trưởng Ban Pháp chế  HĐND thành phố Hà Nội; đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, UBND quận, các đại biểu HĐND quận khóa V; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trong quận; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các phường.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phương Kiến Quốc - Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh: Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với Quận, quyết định đến khả năng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra của Quận ủy và Hội đồng nhân dân Quận năm 2019, qua đó góp phần tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận. Kỳ họp này, HĐND quận với trọng tâm là xem xét, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, tài chính - ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong năm 2019 để từ đó quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2020 - năm cuối thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ Quận và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của quận đã đề ra.

Đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc kỳ họp

Ngay sau diễn văn khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND quận, HĐND quận đã nghe đại diện lãnh đạo UBND quận báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tóm tắt ước thực hiện thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách quận năm 2019; Dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách năm 2020; nghe Thường trực HĐND quận báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND quận năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; nghe UBMTTQ quận thông báo tóm tắt về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và những kiến nghị với HĐND, UBND; nghe báo cáo kết quả công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát và công tác xét xử của Tòa án nhân dân quận năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND quận.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, đồng chí Bí thư Quận ủy Trần Thị Phương Hoa đánh giá: Năm 2019, Quận đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác, kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, an sinh xã hội được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong thành tích chung của quận có sự đóng góp quan trọng của HĐND và từng đại biểu HĐND quận. Tán thành với những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đã nêu trong các báo cáo, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị UBND quận tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp đã đề ra, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch về tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Đối với HĐND quận, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trên cơ sở Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các văn bản pháp luật khác có liên quan, trọng tâm là các Kỳ họp của Hội đồng nhân dân, các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tổ chức các phiên giải trình giữa 2 kỳ họp. Bên cạnh đó cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động trong thẩm tra, giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân, tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp trên các lĩnh vực hoạt động…

Kỳ họp thứ 13, HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/12/2019./.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY