HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kế hoạch giám sát công tác quản lý, đầu tư xây dựng các dự án do Ủy ban nhân dân phường làm chủ đầu tư năm 2021
Publish date 01/11/2021 | 17:03  | View count: 148

Thường trực HĐND quận vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn và Kế hoạch khảo sát giám sát công tác quản lý, đầu tư xây dựng các dự án do UBND phường làm chủ đầu tư năm 2021.

Theo đó, Đoàn giám sát đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 do UBND phường làm chủ đầu tư nhằm đảm bảo việc đầu tư xây dựng các công trình dự án đúng kế hoạch, tiến độ, có hiệu quả theo quy định của pháp luật, chống lãng phí, thất thoát, trong đầu tư XDCB; làm rõ những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế, qua đó xem xét những kiến nghị, đề xuất tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện.

Đoàn giám sát trực tiếp tại địa điểm xây dựng một số dự án trên địa bàn do UBND phường làm chủ đầu tư; giám sát qua báo cáo của các đơn vị được giám sát; Làm việc trực tiếp với UBND các phường trên địa bàn quận.

Theo dự kiến, Đoàn thực hiện giám sát vào tháng 11/2021.

Thường trực HĐND quận giao Ban Kinh tế - Xã hội chủ trì phối hợp với Ban Pháp chế, Văn phòng HĐND và UBND quận chuẩn bị các nội dung liên quan đến hoạt động giám sát. 

Xem nội dung Kế hoạch tại đây

Xem nội dung Quyết định tại đây

BAN KT-XH, HĐND QUẬN