HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 4, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Publish date 04/07/2022 | 15:59  | View count: 39

Ngày 29/6/2022, HĐND quận khóa VI đã tổ chức kỳ họp thứ 4, tại kỳ họp HĐND quận đã biểu quyết thông qua 12 nghị quyết (trong đó có 03 nghị quyết thường kỳ và 8 Nghị quyết chuyên đề) và văn bản chấp thuận quan trọng; Cụ thể gồm:

1. Nghị quyết số 01/NQ-HĐND 29/06/2022 Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy.

2. Nghị quyết số 02/NQ-HĐND 29/06/2022 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2023 của Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3. Nghị quyết số 03/NQ-HĐND 29/06/2022 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách quận năm 2021 của quận Cầu Giấy

4. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND 29/06/2022 về việc phê chuẩn kết quả giám sát công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất tại các trường học công lập trên địa bàn quận Cầu Giấy.

5. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND 29/06/2022 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư 01 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy.

6. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND 29/06/2022 về việc cập nhật, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy.

7. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND 29/06/2022 Phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách quận Cầu Giấy năm 2022.

8. Nghị quyết số 08/NQ-HĐND 29/06/2022 về việc phê chuẩn hỗ trợ vốn uỷ thác cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn quận năm 2022.

9. Nghị quyết số 09/NQ-HĐND 29/06/2022 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

10. Nghị quyết số 10/NQ-HĐND 29/06/2022 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

11. Nghị quyết số 11/NQ-HĐND 29/06/2022 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

12. Công văn số 66/HĐND 29/06/2022 về việc chấp thuận chủ trương hỗ trợ kinh phí cho Bộ Tư lệnh Thủ đô để đầu tư dự án: cải tạo, nâng cấp Ban chỉ huy Quân sự quận Cầu Giấy.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY