HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Publish date 26/06/2018 | 17:05  | View count: 1403

Quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Với mục tiêu đưa pháp luật đi vào cuộc sống, đồng thời nâng cao kiến thức cho các đồng chí cán bộ, chuyên viên các phòng, ban, ngành, UBND các phường, góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp trên địa bàn quận Cầu Giấy, ngày 26/6/2018, UBND quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

Đồng chí Phạm Thị Quyên - Phó Trưởng phòng Tư pháp phổ biến nội dung của Hội nghị

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2017, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018 gồm 9 chương, 78 điều với rất nhiều điểm mới và tiến bộ về: đối tượng yêu cầu bồi thường, thời hiệu yêu cầu bồi thường, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, cơ quan giải quyết bồi thường, kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả; trách nhiệm hoàn trả... nhằm góp phần khắc phục những hạn chế, sai sót trong quá trình thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án của cơ quan nhà nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Luật sư Nguyễn Văn Hà – báo cáo viên pháp luật của thành phố Hà Nội phổ biến nội dung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 những điểm mới so với Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 và một số kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong thời gian qua.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Báo cáo viên pháp luật của thành phố Hà Nội phổ biến nội dung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về nhà nước pháp quyền, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tạo khuôn khổ pháp lý nhằm xây dựng và vận hành hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN