HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Quận Cầu Giấy đẩy mạnh công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)
Publish date 09/11/2020 | 16:54  | View count: 668

Nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử hình thành, phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngay từ ngày 09/11/2020, Quận Cầu Giấy đã đẩy mạnh công tác trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan với nhiều hình thức đa dạng và phong phú.

Tại các trục đường chính trên địa bàn quận được trang trí cờ hoa, pano, băng rôn, biểu ngữ chào mừng ngày hội lớn của dân tộc. Tại trụ sở Quận ủy – HĐND – UBND quận và các phường, các tuyến đường, phố chính, các khu vực tập trung đông dân cư cũng tổ chức tuyên truyền trực quan với các phướn lớn, pano, băng rôn, khẩu hiệu. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử quận và hệ thống đài truyền thanh các phường cũng được thực hiện với nhiều tin bài về lịch sử hình thành Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, phát triển, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tại Nhà truyền thống – Thư viện quận, Trung tâm Văn hóa – Thông tin, Thể thao và Du lịch quận cũng tổ chức một đợt trưng bày sách, tạp chí, tranh, ảnh tuyên truyền theo chủ đề.    

Hoạt động trang trí truyên truyền cổ động trực quan tại quận

Các hoạt động trang trí tuyên truyền,cổ động trực quan tại quận diễn ra từ ngày 09/11/2020 đến ngày 20/11/2020. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước cũng như sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, nắm bắt thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH