HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tại các phường
Publish date 08/04/2021 | 21:41  | View count: 160

Nhằm tuyên truyền sâu rộng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 để mọi người dân nắm chắc quy định pháp luật về công tác bầu cử, góp phần vào thành công của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, từ ngày 24/3/2021 đến ngày 07/4/2021, phòng Tư pháp phối hợp với UBND các phường tổ chức 08 Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tới trên 1.500 lượt người dân trên địa bàn quận.

Các Hội nghị đã phổ biến ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; những nội dung chính của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015 gồm 10 chương, 98 điều. Các Hội nghị đã tập trung tuyên truyền sâu tới người dân về tuổi bầu cử, cách tính tuổi tham gia bầu cử; nguyên tắc bầu cử; về số lượng đại biểu; về việc thực hiện việc bỏ phiếu.

Tại cuộc Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thì tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 đại biểu, trong đó, Thành phố Hà Nội dự kiến được bầu 29 đại biểu Quốc hội gồm 14 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 15 đại biểu do địa phương lựa chọn, giới thiệu; 95 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội và quận Cầu Giấy được phân bổ bầu 03 đại biểu; quận Cầu Giấy sẽ bầu 35 đại biểu HĐND quận và không tiến hành bầu đại biểu HĐND phường. Thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, HĐND và UBND các phường trên địa bàn quận sẽ kết thúc nhiệm vụ vào ngày 30/6/2021.

Thông qua các Hội nghị này đã góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận trong xã hội để hướng tới thành công của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn quận. Cán bộ đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận hiểu rõ về vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND các cấp; hiểu được quyền và trách nhiệm của công dân khi tham gia bầu cử; nắm bắt được các quy định, quy trình để tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn được những người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

PHÒNG TƯ PHÁP