HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Đẩy mạnh chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Publish date 05/08/2022 | 17:13  | View count: 278

Tính đến ngày 05/08/2022, UBND quận Cầu Giấy đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1426/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội đối với 6.586 người lao động với 17.256 lượt người đang làm việc tại 640 đơn vị, doanh nghiệp với số tiền 8.989.000.000 đồng.

C án bộ hướng dẫn và tiếp nhận h hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ

hành chính quận Cầu Giấy

Theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Chính phủ, UBND quận sẽ giải quyết hồ sơ hỗ trợ thực hiện đối với 02 nhóm chính sách: Thứ nhất là chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, tối đa 3 tháng; Thứ hai là chính sách hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng, tối đa 3 tháng và không thực hiện hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/08/2022.

Đồng chí Trịnh Thị Dung - PCT UBND quận  triển khai chính sách hỗ trợ người lao động thuê nhà

theo Q uyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động là một trong những chính sách nhằm chia sẻ khó khăn đối với người lao động, đồng thời cũng hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid 19 kéo dài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Để công tác này được thực hiện kịp thời, đảm bảo hỗ trợ người lao động, đ/c Trịnh Thị Dung - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND yêu cầu các ngành và UBND các phường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc giải quyết hồ sơ hỗ trợ người lao động với tinh thần thủ tục đơn giản nhất, nhanh gọn nhất nhưng phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách./.

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI