HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch "tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Publish date 10/12/2018 | 15:25  | View count: 2882

Thực hiện Kế hoạch số 127-KH/BTGTU ngày 19/11/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,

Nhằm tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cấp ủy, TCCS Đảng, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách thiết thực, hiệu quả hơn, Ban Tuyên giáo Quận ủy Cầu Giấy ban hành Kế hoạch số 08-KH/BTG ngày 10/12/2018 về Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo nội dung của Kế hoạch. Xem nội dung Kế hoạch tại đây.

Ban Tuyên giáo Quận ủy Cầu Giấy đề nghị các cấp ủy, TCCS Đảng trực thuộc, MTTQ và các tổ chức CT-XH, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo gửi về Ban Tuyên giáo Quận ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Quận ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY