KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn quận Cầu Giấy
Publish date 17/01/2017 | 17:18  | View count: 581

Thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020; chương trình số 78/Ctr-UBND ngày 22/4/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về chương trình Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 trên đại bàn thành phố Hà Nội;

 

Thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020; chương trình số 78/Ctr-UBND ngày 22/4/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về chương trình Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 trên đại bàn thành phố Hà Nội; Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 07/12/2016 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn quận Cầu Giấy. Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo một số nội dung cơ bản của kế hoạch, cụ thể:

I. Mục đích

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả  Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 – 2020;

2. Triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử, đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt trọng tâm giai đoạn 2016-2020 là tập trung phát triển thương mại, dịch vụ thương mại hiện đại, thương mại điện tử và hội nhập kinh tế quốc tế;

3. Khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng rộng rãi các loại hình thương mại điện tử như doanh nghiệp - doanh nghiệp (B2B), doanh nghiệp - người tiêu dùng (B2C), doanh nghiệp - chính phủ (B2G) trong hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu.

4. Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

5. Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức và ứng dụng thương mại điện tử cho các đối tượng tham gia.

II. Mục tiêu:

1. Phấn đấu tỷ lệ dân số trên địa bàn quận Cầu Giấy tham gia mua sắm trực tuyến đến năm 2020 đạt 70% số người sử dụng Internet trên địa bàn quận Cầu Giấy.

2. Đến năm 2020, 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân

phối hiện đại có lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán (POS) và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng.

3. Hình thành một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử lớn có uy tín trong khu vực; khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp kinh doanh bằng thương mại điện tử.

III. Nội dung cụ thể

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về ứng dụng thương mại điện tử:

- Tuyên truyền về ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất - kinh doanh nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ứng dụng thanh toán điện tử, chữ ký điện tử, chứng thực điện tử và các biện pháp an toàn thông tin.

- Quảng bá các website thương mại điện tử tiêu biểu trên địa bàn quận.

2. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử:

- Giới thiệu và tổ chức các lớp tập huấn kiến thức ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận.

- Xây dựng, đào tạo lực lượng cán bộ chuyên trách về thương mại điện tử có chuyên môn sâu đáp ứng được công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

3. Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

4. Khảo sát, thống kê về thương mại điện tử:

- Đẩy mạnh hoạt động thống kê về thương mại điện tử, đưa hoạt động này thành nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan chức năng, phục vụ thiết thực công tác quản lý điều hành và xây dựng chính sách về thương mại điện tử.

- Điều tra cơ bản, thống kê trong lĩnh vực thương mại điện tử phục vụ công tác quản lý theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BCT ngày 15/10/2008 của Bộ Công thương về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thông kê về lĩnh vực thương mại điện tử; Thông tư số 19/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công thương về việc  Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại;  Quyết định số 7637/QĐ-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công thương  về việc ban hành Hệ thống giải thích khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại.

5. Xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, định kỳ, đột xuất đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn quận.

- Định hướng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý các hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn quận. Tăng cường hiệu quả và vai trò hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận trong công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi kinh doanh trái phép trong hoạt động thương mại điện tử.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày

15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đẩy mạnh xử lý vi phạm pháp luật về thương mại điện tử.

Đề nghị các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các phường phối hợp thực hiện kế hoạch đạt kết quả tốt nhất./.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN