LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Hướng dẫn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn quận
Publish date 23/09/2022 | 14:53  | View count: 235

Tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội đang triển khai cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho gần 3.000 người lao động vay vốn với số tiền gần 200 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho gần 4.000 người lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy. Các quy định về cho vay được quy định cụ thể như sau:

1. Đối tượng cho vay

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (gọi chung là cơ sở sản xuất, kinh doanh).

- Người lao động.

2. Nguyên tắc cho vay

- Khách hàng vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay.

- Khách hàng vay vốn phải trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi.

3. Điều kiện cho vay

3.1. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Được thành lập và hoạt động hợp pháp.

- Có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh, duy trì hoặc thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định.

- Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án.

- Có bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật (nếu có).

3.2. Đối với người lao động

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án.

- Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.

4. Mức cho vay

- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

- Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng.

- Mức vay cụ thể do NHCSXH xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

5 . Lãi suất cho vay

5.1. Lãi suất cho vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; người lao động bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo (hiện nay là 7,92%/năm).

5.2. Các trường hợp sau đây được cho vay với mức lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay theo quy định:

- Người lao động là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số.

5.3. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

6 . Thời hạn cho vay

Thời hạn cho vay tối đa 120 tháng. Thời hạn cho vay cụ thể do NHCSXH xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

7 . Điều kiện bảo đảm tiền vay

Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm và các quy định hiện hành của NHCSXH.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về Chính sách tài khóa, hỗ trợ chương trình, các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được NHCSXH giải ngân trong giai đoạn 2022-2023 được hỗ trợ lãi suất 2%/năm. Đây là nguồn hỗ trợ rất lớn giúp người lao động và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, từng bước khôi phục, ổn định và mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị xã hội trên địa bàn quận.

Cửa hàng tạp hóa tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động thông qua vay vốn NHCSXH

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI