THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Bài tuyên truyền về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 trên địa bàn quận Cầu Giấy
Publish date 15/11/2021 | 15:31  | View count: 134

Để góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022 đảm bảo chất lượng, ngày 26/10/2021, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022.

Theo đó, đối tượng tham gia nhập ngũ là nam công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; nam công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn thì gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi; nam công dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú đang quản lý tại các địa phương, cơ quan, tổ chức trên địa bàn quận Cầu Giấy; nam công dân ở các phường có hộ khẩu KT1, KT2 đã chuyển đến; cán bộ, công nhân viên chức đang công tác ở các cơ quan, tổ chức trên địa bàn quận (đã đăng ký NVQS).

Việc tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải đảm bảo tiêu chuẩn sau:

1. Về đạo đức và tiêu chuẩn chính trị

Có lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định và có trình độ văn hóa phù hợp. Không gọi nhập ngũ những thanh niên không đủ tiêu chuẩn đạo đức nhập ngũ, đặc biệt là số thanh niên nghiện hút, cờ bạc, mắc bệnh xã hội, vi phạm pháp luật. Đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các quy định sau: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước; có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia; trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

2. Về tiêu chuẩn sức khỏe

Chỉ tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã được Hội đồng khám tuyển kết luận sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định. Không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

3. Về trình độ văn hóa

Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, ưu tiên tập trung tuyển chọn gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề để nâng cao chất lượng xây dựng quân đội.

Trường hợp công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải có trình độ Trung học phổ thông trở lên. Riêng đối với công dân nữ phải qua đào tạo trình độ Trung cấp và có chyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân.

4. Chế độ chính sách của công dân trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự

          - Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự được hưởng nguyên lương, phụ cấp và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

- Công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự được đảm bảo các chế độ sau:

+ Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh.

+ Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

5. Chế độ chính sách của công dân trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

- Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

- Công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận được đảm bảo các chế độ sau:

+ Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh.

+ Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

6. Tiến độ, thời gian thực hiện

- Từ ngày 01/11 - 20/11/2021: Sơ tuyển sức khỏe cấp phường, cơ quan, tổ chức.

- Từ 06/12 - 20/12/2021: Tổ chức khám sức khỏe cấp quận.

- Từ 01/01/2022 - 15/01/2022: Kiểm tra và chốt quân số, hoàn chỉnh hồ sơ công dân nhập ngũ.

- Từ 16/01/2022 - 23/01/2022: Hiệp đồng với đơn vị nhận quân về địa phương nghiên cứu hồ sơ.

- Từ 24/01/2022 - 29/01/2022: Phát lệnh gọi nhập ngũ.

- Thời gian giao quân: Dự kiến ngày 16/02/2022.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mang ý nghĩa sâu sắc trong công tác Quốc phòng - An ninh của quận Cầu Giấy. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các phường, lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, các ban, ngành từ quận đến phường cần tập trung thực hiện nghiêm túc, chủ động triển khai đồng bộ trên toàn quận, vận động gia đình và công dân thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trên địa bàn quận năm 2022.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN