THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thủ tục: Thông báo tổ chức lễ hội
Publish date 01/12/2021 | 11:00  | View count: 54

* Trình tự thực hiện:

- Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp quận được tổ chức hàng năm gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân quận (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày:

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Sau khi nhận được văn bản không đồng ý của UBND quận, đơn vị tổ chức lễ hội phải tiến hành chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung của hoạt động lễ hội.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến qua trang Web Dịch vụ công trực tuyến đến Bộ phận Một cửa của UBND quận.

* Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản thông báo nêu rõ:

- Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội;

- Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội;

- Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ lội;

- Dự kiến thành phần, số lượng khách mời;

2. Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. (Nộp hồ sơ trước ngày dự kiến tổ chức ít nhất 20 ngày).

* Đối tượng thực hiện: Đơn vị tổ chức lễ hội.

* Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin quận

* Kết quả thực hiện TTHC:

- Nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung.

- Nếu không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận trả lời bằng văn bản và nêu rỗ lý do.

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định.

* Căn cứ pháp lý:

- Luật Di sản văn hóa năm 2001.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009.

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

- Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN